Mặt Nạ Bá Chủ VIP:

Nâng Cấp Mặt Nạ Bá Chủ Quán:

Level Nguyên Liệu
Bá Chủ Quán Cấp 1
500 KNB ĐẠI + 35k NL Mặt Nạ + 50 Bá Chủ Bạch Ngọc
Bá Chủ Quán Cấp 2
600 KNB ĐẠI + 40k NL Mặt Nạ + 60 Bá Chủ Bạch Ngọc
Bá Chủ Quán Cấp 3
700 KNB ĐẠI + 45k NL Mặt Nạ + 70 Bá Chủ Bạch Ngọc
Bá Chủ Quán Cấp 4
800 KNB ĐẠI + 50k NL Mặt Nạ + 80 Bá Chủ Bạch Ngọc
Bá Chủ Quán Cấp 5
900 KNB ĐẠI + 55k NL Mặt Nạ + 90 Bá Chủ Bạch Ngọc
Bá Chủ Quán Cấp 6
1000 KNB ĐẠI + 60k NL Mặt Nạ + 100 Bá Chủ Bạch Ngọc
Bá Chủ Quán Cấp 7
1100 KNB ĐẠI + 65k NL Mặt Nạ + 110 Bá Chủ Bạch Ngọc
Bá Chủ Quán Cấp 8
1200 KNB ĐẠI + 70k NL Mặt Nạ + 120 Bá Chủ Bạch Ngọc
Bá Chủ Quán Cấp 9
1300 KNB ĐẠI + 75k NL Mặt Nạ + 130 Bá Chủ Bạch Ngọc
Bá Chủ Quán Cấp 10
1400 KNB ĐẠI + 80k NL Mặt Nạ + 140 Bá Chủ Bạch Ngọc
Bá Chủ Quán Cấp 11
1500 KNB ĐẠI + 85k NL Mặt Nạ + 150 Bá Chủ Bạch Ngọc
Bá Chủ Quán Cấp 12
1600 KNB ĐẠI + 90k NL Mặt Nạ + 160 Bá Chủ Bạch Ngọc
Bá Chủ Quán Cấp 13
1700 KNB ĐẠI + 95k NL Mặt Nạ + 170 Bá Chủ Bạch Ngọc
Bá Chủ Quán Cấp 14
1800 KNB ĐẠI + 100k NL Mặt Nạ + 180 Bá Chủ Bạch Ngọc
Bá Chủ Quán Cấp 15
1900 KNB ĐẠI + 105k NL Mặt Nạ + 190 Bá Chủ Bạch Ngọc
Bá Chủ Quán Cấp 16
2000 KNB ĐẠI + 110k NL Mặt Nạ + 200 Bá Chủ Bạch Ngọc
Bá Chủ Quán Cấp 17
2100 KNB ĐẠI + 115k NL Mặt Nạ + 210 Bá Chủ Bạch Ngọc
Bá Chủ Quán Cấp 18
2200 KNB ĐẠI + 120k NL Mặt Nạ + 220 Bá Chủ Bạch Ngọc
Bá Chủ Quán Cấp 19
2300 KNB ĐẠI + 125k NL Mặt Nạ + 230 Bá Chủ Bạch Ngọc
Bá Chủ Quán Cấp 20
2400 KNB ĐẠI + 130k NL Mặt Nạ + 240 Bá Chủ Bạch Ngọc
Bá Chủ Quán Cấp 21
2500 KNB ĐẠI + 135k NL Mặt Nạ + 250 Bá Chủ Bạch Ngọc
Bá Chủ Quán Cấp 22
2600 KNB ĐẠI + 140k NL Mặt Nạ + 260 Bá Chủ Bạch Ngọc
Bá Chủ Quán Cấp 23
2700 KNB ĐẠI + 145k NL Mặt Nạ + 270 Bá Chủ Bạch Ngọc
Bá Chủ Quán Cấp 24
2800 KNB ĐẠI + 150k NL Mặt Nạ + 280 Bá Chủ Bạch Ngọc
Bá Chủ Quán Cấp 25
2900 KNB ĐẠI + 155k NL Mặt Nạ + 290 Bá Chủ Bạch Ngọc
Bá Chủ Quán Cấp 26
3000 KNB ĐẠI + 160k NL Mặt Nạ + 300 Bá Chủ Bạch Ngọc
Bá Chủ Quán Cấp 27
3100 KNB ĐẠI + 165k NL Mặt Nạ + 310 Bá Chủ Bạch Ngọc
Bá Chủ Quán Cấp 28
3500 KNB ĐẠI + 170k NL Mặt Nạ + 340 Bá Chủ Bạch Ngọc
Bá Chủ Quán Cấp 29
4000 KNB ĐẠI + 180k NL Mặt Nạ + 400 Bá Chủ Bạch Ngọc
Bá Chủ Quán Cấp 30
5000 KNB ĐẠI + 200k NL Mặt Nạ + 500 Bá Chủ Bạch Ngọc

Trân Trọng!!!

Chúc Toàn thể Anh Em có 1 năm mới 2022 Vạn Sự Như Ý - An Khang Thịnh Vượng.