Bí Kíp Thất Truyền

1. Ghép Bí Kíp Thất Truyền:

Vật phẩm Số lượng Hình ảnh
Già lam kinh nội công Cấp 10 1
Già lam kinh ngoại công Cấp 10 1
Chú Văn Huyết Ngọc (Rơi ở BOSS 115) 1
Kim Nguyên bảo đại 1000

2. Nâng Cấp Bí Kíp thất truyền:

Level Nguyên Liệu
Cấp 1
100 KNB Đại + 02 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 2
100 KNB Đại + 2 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 3
100 KNB Đại + 2 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 4
100 KNB Đại + 2 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 5
100 KNB Đại + 2 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 6
100 KNB Đại + 2 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 7
100 KNB Đại + 2 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 8
100 KNB Đại + 2 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 9
100 KNB Đại + 2 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 10
100 KNB Đại + 2 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 11
100 KNB Đại + 2 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 12
100 KNB Đại + 2 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 13
100 KNB Đại + 2 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 14
100 KNB Đại + 2 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 15
100 KNB Đại + 2 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 16
100 KNB Đại + 2 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 17
100 KNB Đại + 2 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 18
100 KNB Đại + 2 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 19
100 KNB Đại + 2 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 20
100 KNB Đại + 2 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 21
100 KNB Đại + 2 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 22
100 KNB Đại + 2 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 23
100 KNB Đại + 2 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 24
100 KNB Đại + 2 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 25
100 KNB Đại + 2 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 26
100 KNB Đại + 2 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 27
100 KNB Đại + 2 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 28
100 KNB Đại + 2 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 29
100 KNB Đại + 2 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 30
100 KNB Đại + 2 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 31
100 KNB Đại + 2 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 32
100 KNB Đại + 2 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 33
100 KNB Đại + 2 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 34
100 KNB Đại + 2 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 35
100 KNB Đại + 2 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 36
100 KNB Đại + 2 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 37
100 KNB Đại + 2 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 38
100 KNB Đại + 2 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 39
100 KNB Đại + 2 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 40
100 KNB Đại + 2 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 41
100 KNB Đại + 2 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 42
100 KNB Đại + 2 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 43
100 KNB Đại + 2 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 44
100 KNB Đại + 2 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 45
100 KNB Đại + 2 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 46
100 KNB Đại + 2 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 47
100 KNB Đại + 2 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 48
100 KNB Đại + 2 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 49
100 KNB Đại + 2 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 50
100 KNB Đại + 2 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 51
100 KNB Đại + 2 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 52
100 KNB Đại + 2 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 53
100 KNB Đại + 2 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 54
100 KNB Đại + 2 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 55
100 KNB Đại + 2 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 56
100 KNB Đại + 2 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 57
100 KNB Đại + 2 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 58
100 KNB Đại + 2 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 59
100 KNB Đại + 2 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 60
100 KNB Đại + 2 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh