Mặt Nạ

Nâng Cấp Mặt Nạ Bôn Lôi Quán:

Level Nguyên Liệu
Phục Hổ Quán
Free khi tạo nhân vật
Phục Hổ Quán +1
01 KNB ĐẠI + 50 Mặt Nạ + 50 Dị Dung Thạch
Phục Hổ Quán +2
02 KNB ĐẠI + 60 Mặt Nạ + 60 Dị Dung Thạch
Phục Hổ Quán +3
03 KNB ĐẠI + 100 Mặt Nạ + 100 Dị Dung Thạch
Phục Hổ Quán +4
04 KNB ĐẠI + 150 Mặt Nạ + 150 Dị Dung Thạch
Phục Hổ Quán +5
05 KNB ĐẠI + 200 Mặt Nạ + 200 Dị Dung Thạch
Quân Lâm Miện
06 KNB ĐẠI + 250 Mặt Nạ + 250 Dị Dung Thạch
Quân Lâm Miện +1
07 KNB ĐẠI + 300 Mặt Nạ + 300 Dị Dung Thạch
Quân Lâm Miện +2
08 KNB ĐẠI + 350 Mặt Nạ + 350 Dị Dung Thạch
Quân Lâm Miện +3
09 KNB ĐẠI + 400 Mặt Nạ + 400 Dị Dung Thạch
Quân Lâm Miện +4
10 KNB ĐẠI + 450 Mặt Nạ + 450 Dị Dung Thạch
Quân Lâm Miện +5
11 KNB ĐẠI + 500 Mặt Nạ + 500 Dị Dung Thạch
Quân Lâm Miện +6
12 KNB ĐẠI + 1000 Mặt Nạ + 1000 Dị Dung Thạch
Quân Lâm Miện +7
13 KNB ĐẠI + 1500 Mặt Nạ + 1500 Dị Dung Thạch
Quân Lâm Miện +8
14 KNB ĐẠI + 2000 Mặt Nạ + 2000 Dị Dung Thạch
Quân Lâm Miện +9
15 KNB ĐẠI + 2500 Mặt Nạ + 2500 Dị Dung Thạch
Quân Lâm Miện +10
16 KNB ĐẠI + 5000 Mặt Nạ + 5000 Dị Dung Thạch
Thông Thiên Quán
17 KNB ĐẠI + 6000 Mặt Nạ + 6000 Dị Dung Thạch
Thông Thiên Quán +1
18 KNB ĐẠI + 7000 Mặt Nạ + 7000 Dị Dung Thạch
Thông Thiên Quán +2
19 KNB ĐẠI + 8000 Mặt Nạ + 8000 Dị Dung Thạch
Thông Thiên Quán +3
20 KNB ĐẠI + 9000 Mặt Nạ + 9000 Dị Dung Thạch
Thông Thiên Quán +4
21 KNB ĐẠI + 10000 Mặt Nạ + 10000 Dị Dung Thạch
Thông Thiên Quán +5
22 KNB ĐẠI + 11000 Mặt Nạ + 11000 Dị Dung Thạch
Thông Thiên Quán +6
23 KNB ĐẠI + 12000 Mặt Nạ + 12000 Dị Dung Thạch
Thông Thiên Quán +7
24 KNB ĐẠI + 13000 Mặt Nạ + 13000 Dị Dung Thạch
Thông Thiên Quán +8
25 KNB ĐẠI + 14000 Mặt Nạ + 14000 Dị Dung Thạch
Thông Thiên Quán +9
26 KNB ĐẠI + 15000 Mặt Nạ + 15000 Dị Dung Thạch
Thông Thiên Quán +10
27 KNB ĐẠI + 20000 Mặt Nạ + 20000 Dị Dung Thạch
Bôn Lôi Quán
28 KNB ĐẠI + 20000 Mặt Nạ + 20000 Dị Dung Thạch
Bôn Lôi Quán +1
29 KNB ĐẠI + 20000 Mặt Nạ + 20000 Dị Dung Thạch
Bôn Lôi Quán +2
30 KNB ĐẠI + 20000 Mặt Nạ + 20000 Dị Dung Thạch
Bôn Lôi Quán +3
31 KNB ĐẠI + 20000 Mặt Nạ + 20000 Dị Dung Thạch
Bôn Lôi Quán +4
32 KNB ĐẠI + 20000 Mặt Nạ + 20000 Dị Dung Thạch
Bôn Lôi Quán +5
33 KNB ĐẠI + 20000 Mặt Nạ + 20000 Dị Dung Thạch
Bôn Lôi Quán +6
34 KNB ĐẠI + 20000 Mặt Nạ + 20000 Dị Dung Thạch
Bôn Lôi Quán +7
35 KNB ĐẠI + 20000 Mặt Nạ + 20000 Dị Dung Thạch
Bôn Lôi Quán +8
36 KNB ĐẠI + 20000 Mặt Nạ + 20000 Dị Dung Thạch
Bôn Lôi Quán +9
37 KNB ĐẠI + 20000 Mặt Nạ + 20000 Dị Dung Thạch
Bôn Lôi Quán +10
38 KNB ĐẠI + 20000 Mặt Nạ + 20000 Dị Dung Thạch
Bôn Lôi Quán +11
40 KNB ĐẠI + 25000 Mặt Nạ + 25000 Dị Dung Thạch
Bôn Lôi Quán +12
45 KNB ĐẠI + 25000 Mặt Nạ + 25000 Dị Dung Thạch
Bôn Lôi Quán +13
50 KNB ĐẠI + 25000 Mặt Nạ + 25000 Dị Dung Thạch
Bôn Lôi Quán +14
55 KNB ĐẠI + 25000 Mặt Nạ + 25000 Dị Dung Thạch
Bôn Lôi Quán +15
60 KNB ĐẠI + 25000 Mặt Nạ + 25000 Dị Dung Thạch
Bôn Lôi Quán +16
65 KNB ĐẠI + 25000 Mặt Nạ + 25000 Dị Dung Thạch
Bôn Lôi Quán +17
70 KNB ĐẠI + 25000 Mặt Nạ + 25000 Dị Dung Thạch
Bôn Lôi Quán +18
75 KNB ĐẠI + 25000 Mặt Nạ + 25000 Dị Dung Thạch
Bôn Lôi Quán +19
80 KNB ĐẠI + 25000 Mặt Nạ + 25000 Dị Dung Thạch
Bôn Lôi Quán +20
85 KNB ĐẠI + 25000 Mặt Nạ + 25000 Dị Dung Thạch
Bôn Lôi Quán +21
90 KNB ĐẠI + 30000 Mặt Nạ + 30000 Dị Dung Thạch
Bôn Lôi Quán +22
95 KNB ĐẠI + 30000 Mặt Nạ + 30000 Dị Dung Thạch
Bôn Lôi Quán +23
100 KNB ĐẠI + 30000 Mặt Nạ + 30000 Dị Dung Thạch
Bôn Lôi Quán +24
105 KNB ĐẠI + 30000 Mặt Nạ + 30000 Dị Dung Thạch
Bôn Lôi Quán +25
110 KNB ĐẠI + 30000 Mặt Nạ + 30000 Dị Dung Thạch
Bôn Lôi Quán +26
115 KNB ĐẠI + 30000 Mặt Nạ + 30000 Dị Dung Thạch
Bôn Lôi Quán +27
120 KNB ĐẠI + 30000 Mặt Nạ + 30000 Dị Dung Thạch
Bôn Lôi Quán +28
125 KNB ĐẠI + 30000 Mặt Nạ + 30000 Dị Dung Thạch
Bôn Lôi Quán +29
130 KNB ĐẠI + 30000 Mặt Nạ + 30000 Dị Dung Thạch
Bôn Lôi Quán +30
135 KNB ĐẠI + 35000 Mặt Nạ + 35000 Dị Dung Thạch
Bôn Lôi Quán +31
140 KNB ĐẠI + 35000 Mặt Nạ + 35000 Dị Dung Thạch
Bôn Lôi Quán +32
145 KNB ĐẠI + 35000 Mặt Nạ + 35000 Dị Dung Thạch
Bôn Lôi Quán +33
150 KNB ĐẠI + 35000 Mặt Nạ + 35000 Dị Dung Thạch
Bôn Lôi Quán +34
155 KNB ĐẠI + 35000 Mặt Nạ + 35000 Dị Dung Thạch
Bôn Lôi Quán +35
160 KNB ĐẠI + 35000 Mặt Nạ + 35000 Dị Dung Thạch
Bôn Lôi Quán +36
165 KNB ĐẠI + 35000 Mặt Nạ + 35000 Dị Dung Thạch
Bôn Lôi Quán +37
170 KNB ĐẠI + 35000 Mặt Nạ + 35000 Dị Dung Thạch
Bôn Lôi Quán +38
175 KNB ĐẠI + 35000 Mặt Nạ + 35000 Dị Dung Thạch
Bôn Lôi Quán +39
180 KNB ĐẠI + 35000 Mặt Nạ + 35000 Dị Dung Thạch
Bôn Lôi Quán +40
200 KNB ĐẠI + 35000 Mặt Nạ + 35000 Dị Dung Thạch

Trân Trọng!!!

Chúc Toàn thể Anh Em có 1 năm mới 2022 Vạn Sự Như Ý - An Khang Thịnh Vượng.